Schaatsles voor de Vreelandse jongeren.

De ijsclub “de Vijf dorpen” organissert opnieuw schaatslessen voor de jeugd. Vreelandse kinderen zijn hiervoor ook uitgenodigd.

Menige Vreelander heeft zelfs van hen het schaatsen geleerd. In het dorp hangen posters met informatie. Op de site:

www.de5dorpen.nl

kun je meer lezen.

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Notulen ALV IJsclub Voorwaarts Vreeland 30-5-2016

Opening
Terwijl het dorp wordt gegeseld door hevige stortbuien en daarom ongetwijfeld menig lid is thuis gebleven opent de voorzitter met enige vertraging de vergadering. Echte doorzetters kwamen toch op de ALV af.

Goedkeuring notulen ALV 27 november 2014. Zonder tegenwerping werden deze notulen goedgekeurd.

Geluidset van Southern Locals
Met het opheffen van de band kwam de geluidinstallatie –door fans geschonken- beschikbaar voor de ijsclub. Enige uitbreiding van de spullen voor ons gebruik was noodzakelijk. De vergadering werd gevraagd in te stemmen met de uitgave van E. 400,-. Hetgeen unaniem gebeurde.
Het is overigens de bedoeling dat het hele dorp de beschikking over de installatie krijgt wanneer dit een algemeen doel dient.

Opslag materiaal
Zolang door de gemeente geen goede bestemming voor het spookhuisje wordt gevonden kunnen wij onze spullen van de toertochten daar laten staan. Wij betalen daarvoor ook huur (E. 125,- p/j.) Komt het zover dat wij moeten verkassen dan vinden we daar wel weer een oplossing voor, wellicht in onze nieuwe container. Zie hier onder.

De spullen van de landijsbaan dienden wij i.v.m. de bouw van Vecht en Veld elders onder te brengen. Daarvoor is een container aangeschaft die bij Greif is geplaatst. En alles is inmiddels overgebracht.

Financien
Verslag penningmeester
Zoals wij dat van de penningmeester gewend zijn kwam er weer een zeer gedetailleerde reportage ter tafel.
Verslag kascommissie.
Door omstandigheden was de commissie verhinderd maar had reeds schriftelijk ingestemd. Hetgeen een correcte procedure is.
Décharge bestuur.
De aanwezigheden verleenden decharge waarna een luid applaus volgde.
Begroting
Albert Marseille had wederom de zaken op orde en presenteerde ons een begroting die
weinig ruimte laat voor grote verrassingen tijdens de volgende vergadering.

Machines en materiaal
Gedurende de winter (?) werd niets gebruikt. Omdat wij diverse machines moesten verplaatsen naar de container en daarvoor moest worden gestart, bleek alles nog te werken.

Barcommissie
Was actief tijdens kerstmarkt en nieuwjaarsduik. De ijsclub levert daarmee een gewaardeerde bijdrage aan het dorp.

Ledenadministratie
Enige teruggang in ledenaantal. Trekt wel bij als er weer geschaatst wordt is de ervaring op dit gebied de afgelopen 105 jaar.

Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie
Volgens rooster zal de Secretaris Bun Wesselink aftreden. Hij stelt zijn pensionering uit.

Toercommissie
Geen bijzonderheden
Aansluiting Vijf Dorpen en activiteiten voor kinderen in 2016-2017.
Het bestuur wil zich sterk maken om het schaatsen voor de jeugd te stimuleren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Vechtse banen in Utrecht, wellicht kunnen we op enige manier aansluiting vinden bij “de vijf dorpen” en CSV Ridderhof gaan wij daar ook bij betrekken.

Rondvraag
Geen (lastige) vragen

Om ca. 21.00uur sloot de voorzitter de genoegelijke vergadering.

Posted in Algemeen | Leave a comment

ALV 30 mei

Beste leden,

Zoals al was aangekondigd hebben wij de ALV moeten uitstellen. Nu alles in gereedheid is gebracht is een nieuwe datum vastgesteld en wel op 30 mei.

Het bovenzaaltje van Lokaal Zuid is voor ons gereserveerd. Om 20.00uur opent de voorzitter de vergadering. Wij hopen weer op een goede opkomst.

Agenda

 • Opening
 • Goedkeuring notulen ALV 27 november 2015
 • Geschonken geluidset van Southern Locals (MvD)
  • Uit privé uitbreiding hiervan voorgeschoten
  • Vraag aan de leden of deze uitbreiding uit de middelen van de IJVV mag
 • Opslag materiaal (MvD)
  • Spookhuisje
  • Container landijsbaan
 • Financien (AM)
  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Décharge bestuur
  • Begroting
 • Machines en materiaal (KZ)
 • Barcommissie (RV)
  • Koek en Zopie, Nieuwjaarsduik, Kerstmarkt
 • Ledenadministratie (HB)
 • Benoeming/herbenoeming bestuursleden en kascommissie (MvD)
  • Volgens rooster zal de Secretaris Bun Wesselink aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar.
 • Toercommissie (NZ)
 • Aansluiting Vijf Dorpen en activiteiten voor kinderen in 2016-2017
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

 

 

Posted in Algemeen | Leave a comment

Kom je ook Schaatsen?

Op zaterdag 2 januari kun je een proefles volgen op de Jaap Edenbaan.

Zie bijgaand de poster hiervoor.

Kom je ook Schaatsen?

Posted in Algemeen | Leave a comment

Update en datum ALV

De herfst is in volle hevigheid losgebarsten. De winter zal dus niet lang op zich laten wachten. Onze ijsclub is er helemaal klaar voor. De eerste vergaderingen zitten er al weer op en de vergunningen voor de toertocht zijn al weer aangevraagd. De baan wordt binnenkort weer onder water gezet.

Normaal gesproken houden wij eind november of begin december een Algemene Leden Vergadering. Deze keer verzetten we deze een maandje. We zijn druk op zoek naar goede opslag voor ons materiaal en machines (inclusief quad). Omdat dit zo goed als zeker consequenties zal hebben voor de begroting stellen we de vergadering uit naar begin 2016.

Posted in Algemeen | Leave a comment

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014

20141127 Concept Notulen ALV IJVV

Datum: 27 november 2014
Bovenzaal Lokaal Zuid

Aanwezig van het bestuur:
Michiel van Dis, Voorzitter
Albert Marseille, Penningmeester
Bun Wesselink, Secretaris
Hans Bots, Algemeen lid
Jorrit Timmer, Toer
Renate Vermeijs, Bar
Casper Zeldenrijk, Machines/technische zaken

Hr. Boele en Hr. Kuipers, Kascommissie

Continue reading

Posted in Algemeen, Documenten en Verslagen | Leave a comment

Keet op de ijsbaan

In november schreven we dat we van plan waren het oude clubhuis te renoveren om de jaarlijks terugkerende kosten van het neerzetten en weer ophalen van het ‘tijdelijke’ clubhuis te voorkomen. Achteraf was er een veel beter idee: slopen van het oude clubhuis en het definitief plaatsen van het ‘tijdelijke’ clubhuis. En dit op zo’n manier dat de bewoners aan de overkant van de Vecht er niet verplicht tegenaan hoefden te kijken. Een en ander is inmiddels uitgevoerd. Iedereen blij. Inmiddels hebben we ons met onze ‘Koek en Zopie’ op de jaarlijkse nieuwjaarsduik verdienstelijk kunnen maken. Renate Vermeijs meldde ons: De Nieuwjaarsduik was een groot succes, veel animo, geweldige sfeer, dappere springers en gezellige drukte bij de Koek & Zopie! Dit geeft wel aan dat wij in ieder geval klaar zijn voor een strenge winter. Waar zijn toch de tijden dat we twee jaar achter elkaar van een Elfstedentocht konden genieten? Enfin, het kan nog tot maart….

Posted in Algemeen | Leave a comment

Jaarrekening W&V en concept Budget

Bijgaand jaarrekening en concept budget voor de ALV van aanstaande donderdag.

Toelichting Jaarrekening IJsclub Voorwaarts Vreeland 2013 tm 2014

W&V ijsclub voorwaarts 2013-2014 – goedgekeurd kascommissie 19-11-2014

CONCEPT Budget IJsclub Voorwaarts Vreeland 2014 tm 2015

Posted in Algemeen | Leave a comment

Agenda en voorstellen ALV 27 november 2014

Bijgaand de agenda en twee voorstellen voor de Algemene Leden Vergadering op 27 november in Lokaal Zuid.

ALV december 2014 Agenda en voorstellen

Posted in Algemeen, Documenten en Verslagen | Leave a comment

Opwarmertje voor het nieuwe seizoen

Gedurende het 118 jarig bestaan van onze unieke ijsclub is het niet vaak voorgekomen dat er gedurende een seizoen geen meter geschaatst kon worden. Seizoen 2013 – 2014 was zo’n jaar.
We hadden de noodkeet weer klaargezet, lichtmasten werden neergehaald om kapotte lampen te vervangen, de baan werd weer met Vechtwater gevuld, maar er gebeurde helemaal niets. Dit jaar wordt het totaal anders. Er ontstaat inmiddels een koortsachtige sfeer. De ledenadministratie is op orde gemaakt na het versturen van automatische incasso’s van het lidmaatschap. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering is de deur uit. Het materieel wordt weer gecontroleerd en gereed gemaakt. Meteorologen verwachten een strenge winter. Geen idee hoe ze dat weten maar we geven ze graag gelijk. Er bestaat een plan om toch de oude keet weer een stevige opknapbeurt te geven. Deze week gaat het bestuur knopen doorhakken, voor de algemene ledenvergadering van 27 november. Het is nu de tijd uw schaatsen te voorschijn te halen. Bent u nog geen lid? We staan weer met onze ‘koek en zopie’ op de Kerstmarkt op 12 december. Ga ook af en toe weer even kijken op onze website of op Facebook, dan kunt u volgen waar we mee bezig zijn. Suggesties zijn altijd welkom.
Het Bestuur

Posted in Algemeen | Leave a comment